Urząd zapowiada kontrole straży miejskiej. Co będą sprawdzali?

Urząd zapowiada kontrole straży miejskiej. Co będą sprawdzali?

3 kwietnia 2023 Wyłączono przez redaktor

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicieli nieruchomości oraz gminy zostały nałożone nowe obowiązki.

Od 1 stycznia 2023 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków za jej realizację, pokrywających się z zużyciem wody. Jednocześnie rząd nałożył na gminę obowiązek przeprowadzania kontroli w stosunku do właścicieli takich nieruchomości, raz na 2 lata.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Straż Miejska będą przeprowadzać kontrole nieruchomości zamieszkałych pod kątem zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych (zarówno ze zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni) oraz posiadania dowodów uiszczenia opłat za te usługi (faktur, rachunków, paragonów itp.).

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej posiadający przydomową oczyszczalnię, poza zgłoszeniem jej budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego (zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska), ma obowiązek zgłosić jej eksploatację w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w terminie 6 miesięcy od jej rozpoczęcia.
UM Gliwice