Szukasz pracy? UM Gliwice szuka pracowników

Szukasz pracy? UM Gliwice szuka pracowników

21 lutego 2022 Wyłączono przez redaktor

Trwają nabory do urzędu miejskiego w Gliwicach. Jeśli szukasz pracy, to warto zapoznać się ze szczegółami tego artykułu.

Nabór do Biura Prezydenta Miasta

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Obsługa asystencko-sekretarska skarbnika miasta.
 • Sporządzanie dokumentów, prezentacji oraz analiz z wykorzystaniem narzędzi MS Office.
 • Wstępna kontrola dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Podstawowa wiedza na temat organów miasta i ich zadań, znajomość struktury samorządu, struktury Urzędu Miejskiego w Gliwicach, znajomość miejskich jednostek organizacyjnych.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2001 r. poz. 305 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 lutego 2022 r.:

Nabór do Wydziału Kultury i Sportu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie umów na realizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych z instytucjami podmiotami prywatnymi, stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej.
 • Przygotowywanie otwartych konkursów ofert i naborów wniosków na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie kultury fizycznej.
 • Kontrola realizacji zadań publicznych miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej.
 • Współdziałanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 • Inicjowanie nowych projektów w zakresie realizowanych działań zmierzających do usprawnienia i podwyższenia jakości wspierania sportu przez miasto Gliwice.
 • Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gliwic.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 • Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Znajomość przepisów:
  – ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
  – ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.),
  – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pózn. zm.),
  – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 marca 2022 r.

Nabór do Wydziału Organizacyjnego

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Zaopatrzenie Urzędu w publikacje prasowe i książki.
 • Zarządzanie zbiorem bibliotecznym.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego ruchomego zarządzanego przez wydziały Urzędu.
 • Realizacja zadań z związanych z przydziałem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
 • Realizacja zadań z zakresu przydziału odzieży służbowej.
 • Utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
 • Przeglądy urządzeń i środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników w czasie wykonywania prac na instalacji elektrycznej oraz na wysokości.
 • Przeglądy okresowe elektronarzędzi (prowadzenie książek eksploatacji).
 • Wykonywanie czynności z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych związanych z zadaniami, o których mowa powyżej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Znajomość przepisów:
  – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
  – ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 9 marca 2022 r.