Prywatne żłobki dla gliwiczan. Miasto szuka chętnych

Prywatne żłobki dla gliwiczan. Miasto szuka chętnych

24 kwietnia 2023 Wyłączono przez redaktor

Do 12 maja można składać oferty w otwartym konkursie na realizację miejskiego zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Na ten cel miasto przeznaczyło środki w wysokości 3 mln 300 tys. zł – w tym: 1 mln 100 tys. zł do rozdysponowania w terminie od września do grudnia 2023 roku i 2 mln 200 tys. zł od stycznia do sierpnia 2024 roku. Dodatkowo punktowane będzie uruchomienie żłobka w dzielnicy Gliwic, w której taka placówka nie funkcjonuje.

Do składania ofert w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące żłobek – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na prośbę właścicieli takich placówek uszczegółowione zostały kryteria oceny ofert.

Zadanie ma zostać zrealizowane od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Obejmuje ono w szczególności:

  • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;
  • zapewnienie dzieciom wyżywienia.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 roku: osobiście – w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub pocztą – na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod nr. tel. 32/238-55-62.